ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ဘုရင့္စာခၽြန္ေတာ္မ်ားကို ျမင္းလွ်င္ေတာ္၊ ေျခလွ်င္ေတာ္၊ ေလွလ်င္ေတာ္တို႔ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမွ အစျပဳ၍ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္၌ စစ္ေတြစာတိုက္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးစာတိုက္ႏွင့္ ၁၈၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး တို႔ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာပို႔တိုက္လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိ႐ွိရပါသည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းႏွစ္ခုကို ပူးတြဲ၍အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနကို အိႏၵိယစာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိ ခဲ့ပါသည္။


More..         
     
 


၁။     တံဆိပ္ေခါင္းေရာင္းခ်ျခင္း
၂။      မွတ္ပုံတင္စာလက္ခံ/ေပးေ၀ျခင္း
၃။      မွတ္ပုံတင္ေခ်ာထုပ္လက္ခံ/ေပးေ၀ျခင္း
၄။      ရုိးရုိးစာလက္ခံ/ေပးေ၀ျခင္း
၅။      တန္ဘုိးေပးေရြးေခ်ာစာ/ေခ်ာထုပ္လက္ခံ/ေပးေ၀ျခင္း
၆။      ရုိးရုိးေခ်ာထုပ္လက္ခံ/ေပးေ၀ျခင္း
၇။      ရုိးရုိးေငြပုိ႔လႊာလက္ခံ/ေပးေ၀ျခင္း
၈။      အျမန္ေငြပုိ႔လႊာလက္ခံ/ေပးေ၀ျခင္း


More..         
 
     
http://www.ems.com.mm
http://www.dems.net.mm
http://www.myanmaposts.net.mm